Lid Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving (AML) met expertise groen en landschap

Voor de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving zijn wij op zoek naar een:


Commissielid met expertise groen en landschap

Dit doe je
Je bent een objectief en extern adviseur voor burgemeester en wethouders over milieukwaliteit en leefomgeving. Hierbij komen alle aspecten aan bod, zoals bodemgesteldheid, geluidsoverlast, waterkwaliteit en -kwantiteit, afval, lucht, energie, externe veiligheid, duurzaam bouwen, klimaat en natuur en landschap.
Recente voorbeelden van onderwerpen waar de commissie over adviseerde zijn:
  • Amandelhof: voor de sloop- en nieuwbouw van een woonzorgcomplex had de commissie waardering voor het woonconcept van het bospark en het versterken van de waterhuishouding. De commissie vroeg aandacht voor de waterkwaliteit en pleitte voor een beperktere uitbreiding die recht doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
  • Mobiliteitsplan: de commissie ziet kansen voor een snelle(re) fietsverbinding tussen Zeist en het Utrecht Science Park en pleitte voor experimenten met duurzame en circulaire verharding van fietspaden.
  • Uitbreidingsplan KNVB-campus en natuurcompensatie elders: de commissie was kritisch op het proces en pleitte voor een goede belangenafweging. Bovendien wees de commissie op toezeggingen van de KNVB bij de vorige uitbreiding die nog niet zijn ingelost.
Dit ben je
Door jouw expertise op het gebied van groen, landschap en ecologie zet je jouw passie, kennis en ervaring in om de gemeente Zeist verder te helpen op het gebied van leefkwaliteit en duurzame ontwikkeling. Je bent in staat om ‘over je vakgebied heen’ problemen integraal te beoordelen. Het spreekt daarbij voor zich dat je over gebiedskennis van de gemeente Zeist beschikt.


Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving
De Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over nota's en beleidsvoorstellen en beoordeelt of deze compleet zijn en of er geen kansen worden gemist. Hiernaast adviseert de commissie over diverse aspecten in de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, zoals bij (woning)bouwplannen, het buitengebied maar ook bij verduurzaming van bestaand vastgoed. Voor meer informatie over de commissie: www.zeist.nl/energie-en-milieu/milieu 

Vergoeding
Aan het begin van elk kalenderjaar worden de vergaderdata vastgesteld: minimaal 10 en maximaal 12 per jaar. De vergaderingen vinden overdag plaats en duren maximaal 3 uur. Per vergadering krijg je een vergoeding van € 150 euro. Reiskosten of andere bijkomende kosten worden niet apart vergoed.
 
Meer informatie en solliciteren
Wil je meedenken over belangrijke zaken voor inwoners van onze gemeente? Solliciteer dan direct! Je kunt tot en met 17 mei aanstaande reageren. Heb je vragen over de  Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving? Neem dan contact op met Michiel Beek via telefoonnummer 14 030.